صورتجلسه مورخ 94/03/29

پیرو صورتجلسه مورخ 94/03/29 و جلسه هیئت مدیره در مورخ 94/04/03 مقرر و مصوب گردید :

مطالعه بیشتر...

مصوبات جلسه هیئت مدیره مورخه 1393/12/08

مطابق صورتجلسه مورخ 1393/12/08 با اعضای برج نگین مرواریدشهر، مقرر گردید کلیه اعضا اعم از بدهکار و غیره نسبت به پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان تا قبل از پایان سال 93 جهت خرید ورق های استیج 8 و 9 اقدام نمایند.

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745